Jan Oostlander voorzitter van 1994-2006

 

Jan Oostlander “de grondlegger van SWOGB” is inmiddels 83 jaar oud en vertelt vol trots hoe de SWOGB is ontstaan.

 

Jan had als wethouder in de gemeente Boxmeer het ouderenbeleid in zijn portefeuille én heeft samen met ambtenaren de notitie ouderenbeleid opgesteld. Toen Jan in 1994 als wethouder stopte, werd hij door het nieuwe gemeentebestuur gevraagd het ouderenbeleid vorm te gaan geven, onder de vlag van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer.

 

Jan stelde een dagelijks bestuur samen: een voorzitter, secretaris, penningmeester én een ouderenwerk in dienst van de gemeente. Vervolgens werden de KBO’s van alle kerkdorpen gemeente Boxmeer gevraagd een bestuurslid voor te dragen voor het algemeen bestuur. Het was toen ook al mogelijk een niet KBO lid voor te dragen. Zo kreeg de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) in 1994 handen en voeten. De gemeentesubsidie bedroeg plm.     fl. 150.000.

 

Jan: “de KBO is een belangenvereniging en SWOGB is een stichting die het ouderenbeleid van de gemeente uitvoert”. SWOGB werkte toen ook nauw samen met Stichting Welzijn Boxmeer, nu Sociom gehete. De ouderenwerkers ondersteunde het bestuur en de vrijwilligers. Door de KBO’s werden in de kerkdorpen soosactiviteiten georganiseerd en door SWOGB activiteiten zoals volksdansen, meer bewegen voor ouderen en zingen. De docenten werden “onderhands” betaald en de contributie van de deelnemers bedroeg fl.1,00 per keer. In het jaar 2000 werd aangesloten bij sportservice Brabant. Ook waren er toen al diensten zoals activerend huisbezoek en de maaltijdvoorziening, die door vrijwilligers van SWOGB werden uitgevoerd.

 

Er waren ook enkele hoogtepunten. Met Europese subsidie, het uitstapje in 2004 naar Sigmaringen. Een grote groep ouderen (2 bussen vol) uit gemeente Boxmeer hebben daar optredens gedaan van dans en zang. Men was verwonderd over wat Boxmeer allemaal met en voor ouderen organiseerde.Een ander succes was de actie Onbenutte rechten. Door goede voorlichting van vrijwilligers SWOGB maakten ouderen meer gebruik van toeslagen en activiteiten van SWOGB.

 

Gaandeweg werd meer samengewerkt met omliggende gemeente zoals Cuijk (SWOC) en Mill (SWOM). De huidige werkwijze van SWOGB is nog herkenbaar van die jaren. Het aantal vrijwilligers is in de jaren gegroeid.Jan is tot 2006 voorzitter gebleven. Jan: “ook in mijn tijd was het al moeilijk om aan bestuursleden en vrijwilligers te komen. Mijn vrouw Bets zat toen in de PR commissie. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan én ben nog altijd actief in verschillende besturen”. Je kunt Jan nog altijd als “Groeter” tegenkomen in zijn geliefde dorp Boxmeer.

 

Jan kijkt tevreden terug.” Ik ben een regelman en werk graag samen met anderen. Hij geeft nog een boodschap mee: “je moet als bestuurder breed durven te kijken en initiatieven in het dorp de ruimte geven. De vraag van de burger is tenslotte leidend”.

 

25 juli 2019


Interview dhr. Piet Beltman

 

Piet Beltman, nu wonende in Uden, was de 2e voorzitter van de SWOGB. In2005 werd hij gepolst door dhr. Piet Blauw uit Oeffelt voor de opvolging van Jan Oostlander.

 

“Na bedenktijd was mijn antwoord ja” vertelt Piet. “Het is een functie op samenwerking gerichte dynamiek en dat stond me enorm aan. Vanuit mijndiverse functies en affiniteit uit het verleden wist ik dat het landschap bij de overheid en m.n. de gemeente sterk aan het veranderen was. Daarnaast heb ikeen opvoeding genoten waardoor gemeenschapszin een belangrijke pijler is. Dus een functie die bij me past en zeer uitdagend. Zoeken naar aanpassingenen oplossingen. Dat trok me”.

 

“De SWOGB kende ik alleen maar via de gemeenschap”, laat Piet weten. ”Ik was nauwelijks op de hoogte van de cursussen, diensten en activiteiten die de SWOGB aanbood. Het hobbycentrum en Muziek/Uit op Zondag was er toen nog niet. Ik had wel van de vrijwillige ouderenadviseurs gehoord en van tafeltje dekje. Voor de rest was het dagelijkse werk me niet duidelijk. Maar dat veranderde snel na mijn aanstelling,” vervolgt Piet.

 

“Ook wilde ik een statement maken: Samen meer bereiken”. Dat is ook wat Piet siert. Nooit in de ik vorm praten maar in de wij vorm. “Je doet zo’n klus nooit in je eentje maar met z’n allen,” zegt Piet.

 

“Mijn eerste overtuiging was dat de organisatie beter van onderaf gevoed kanworden om zodoende meer draagkracht te ontwikkelen en een sterk bestuur tevormen. Daarin zijn we ook best geslaagd. Het was soms wel moeizaam om alle neuzen van vertegenwoordigers van de verschillende KBO’s op 1 lijn te krijgen in het Algemeen Bestuur (AB). Het kostte veel tijd en energie. Daartegen over stond dat de samenwerking in het Dagelijks Bestuur (DB) voortreffelijk was en ik veel ondersteuning had van Jan Brienen, Ellen van de Arend en later Jo Janssen”.

 

“Ook met Pantein had de SWOGB een goede samenwerking op de rit gezet waarin onze inbreng telde en de ondersteuning van Radius was uitstekend. Daar waren we blij mee,” zegt Piet. “Met de gemeente Boxmeer leefden we op goede voet en in tijden van bezuinigingen konden we onze subsidies toch veiligstellen”. De woorden van Piet alhier “Als je het geld goed uitgeeft en regelmatig met de veren van de gemeente pronkt, krijg je veel gedaan. Maar hier moeten we wel een kanttekening plaatsen”, laat Piet weten, “De SWOGB kreeg de opdracht om steeds meer taken op vrijwillige basis uit te voeren en minder gebruik te maken van de betaalde uren van Radius, nu Sociom geheten.Een verkapte bezuiniging dus.” Ook met de andere Land van Cuijk gemeenten waren er contacten in een RSWO (Regionaal Stichting Welzijn Ouderen)overleg. “Niet dat daar veel regionale daadkracht ontstond, maar het was goed om elkaar te zien en te horen hoe anderen bezig waren in hun gemeente.”,vertelt Piet.

 

Na 8 jaar voorzitterschap vond ik het wel tijd om er mee te stoppen. “Vers bloed is nodig om een organisatie naar een hoger niveau te tillen”, aldus Piet. Maar de vacature was niet makkelijk in te vullen. Niemand staat op voorhand te springen. Ik was heel blij dat we Frans Brienen uit Beugen bereid vonden om de voorzittersrol op zich te nemen (zonder zijn broer Jan meteen voor de SWOGB te verliezen). Tot slot, “Ik heb een mooie tijd gehad en op de vraag of ik deze functie zou overdoen, is mijn antwoord ja. Dankbaar werk en het streven naar een hoger niveau voor de SWOGB, haar vrijwilligers en alle senioren”, aldus Piet Beltman.


Interview dhr. Frans Brienen

 

Frans Brienen heeft de periode rond zijn aanstelling als voorzitter nog helder op het netvlies staan. Het was april 2012 dat hij door zijn broer Jan Brienen gevraagd werd. Jan Brienen was toen penningmeester van de SWOGB. “Maar ik kende de SWOGB en haar rol in de maatschappij absoluut niet,” laat Frans weten en vervolgt, “ik heb in het najaar de beslissing genomen om het toch te doen en in de maanden november en december 2012 heb ik met de voorzitter, Piet Beltman, simultaan gewerkt. In januari 2013 heb ik de voorzittershamer ter hand genomen. Voor mij een uitdaging in een sterk veranderende omgeving voor senioren, die ik graag aanging. Zijn statement: ‘Me erin verdiepen en er dan 100% voorgaan’.

 

Al gauw werd het Frans duidelijk dat de organisatie structuur van de SWOGB niet toekomstbestendig was. Werkzaamheden die door enkele zware schouders gedragen worden, zijn niet houdbaar. Hier lag de eerste uitdaging voor Frans. Zijn idee is om binnen het Dagelijks Bestuur en het Algemene Bestuur duidelijke kaders aan te brengen zodat bestuurders weten wat hun taken zijn maar ook zeker zo belangrijk, dat de senioren en de vrijwilligers weten bij wie ze moeten aankloppen met vragen. Helderheid en duidelijkheid. “Ik ben heel tevreden met hoe dit nu functioneert”, laat Frans weten.

 

Ook de samenwerking tussen de KBO’s en de SWOGB moest onder het vergrootglas. Enerzijds wil de SWOGB de organisatie zijn voor alle senioren in de gemeente Boxmeer maar anderzijds moest er toch KBO bloed blijven stromen. We hebben elkaar nodig en kunnen niet zonder de ander.

 

Een andere omgeving voor Frans was het onderhoud met de gemeente Boxmeer. Deze bleef hameren om meer betaalde uren van Sociom om te zetten naar vrijwilligers. Zo had de SWOGB onder Piet Beltman 96 betaalde uren per week en nu hebben we nog maar 28 uren. “Veel verder terugbrengen is zeker niet gewenst,” laat Frans weten “want we hebben binnen onze diensten nu eenmaal mensen nodig met kennis, die vraag en aanbod samen kunnen brengen en oog hebben voor ieders talenten.”

 

Maar Frans Brienen is wel in zijn nopjes met Boxmeer. De gemeente ondersteunt en subsidieert de SWOGB op vele fronten en heeft een luisterend oor. Daar kunnen de andere LvC gemeenten niet aan tippen. En door de inzetbaarheid van vrijwilligers voert de SWOGB ook een gezond financieel beleid. Om de jaarlijkse subsidie van de gemeente toch veilig te stellen, moeten we nieuw beleid introduceren en daar waar mogelijk vernieuwen. Frans vertelt “We zijn bezig met o.a. een huiskamerproject in elk dorp, een wens bus en een weekend bus voorziening zodat mensen ook naar activiteiten van de SWOGB kunnen zoals bijvoorbeeld ‘Uit op Zondag’".

 

En dan de toekomst? Frans heeft nog voldoende elementen op de plank liggen. Met de aanstaande fusie van 3 gemeenten, moeten we ook de SWO’s opzoeken. “Als ik daar geen zaak van maak, gebeurd er niets” verteld Frans zuchtend. Hij wil vooruit en niet wachten op wat komen gaat. Zelf denkt Frans dat er in alle kernen een soort van zorgcoöperatie komt maar is hij het niet eens met de benaming. “Het is geen zorgleverancier zoals de naam doet vermoeden. Daarom pleit ik voor de benaming van welzijnsleverancier.” Dat betekent ook indirect dat er meer georganiseerd moet worden op locatie, dichtbij de senioren. Het project als wonen-zorg-welzijn past hierin.

 

Tot slot. Frans, “we zijn een stichting met 310 vrijwilligers die we ook in de toekomst nodig zijn. Maar de eisen van de vrijwilligers veranderen. Het woord vrijblijvendheid, in de geest van vrijblijvend verplicht, is verleden tijd. Mensen willen wel vrijwilligerswerk doen maar dan meer in een ingekaderd pakket. Goed uitvoerbaar bij vaste taken maar helaas geen oplossing voor bestuurstaken.”


SWOGB 25 jaar

 

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer

 

BOXMEER: Op 21 september 2019 viert de SWOGB haar 25 jaar bestaan. In deze periode zijn er 3 voorzitters actief of actief geweest. Jan Oostlander 1994 – 2006, Piet Beltman 2006 – 2012 en Frans Brienen 2013 – heden.

 

Jan Oostlander is “de grondlegger van SWOGB”. Toen Jan stopte in 1994 als wethouder werd hij door het gemeentebestuur gevraagd om het ouderenbeleid vorm te gaan geven, onder de vlag van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer.

 

Jan stelde het bestuur samen en zorgde tevens voor een ouderenwerker in dienst van de gemeente. Ook KBO’s van alle kerkdorpen werden gevraagd een bestuurslid voor te dragen.

 

Download
Publicatie Boxmeers Weekblad
Stukje BW klaar versie 2.1.docx
Microsoft Word document 23.1 KB

25 jaar SWOGB

 

BOXMEER: Op 21 september 2019 viert de SWOGB haar 25 jaar bestaan met alle vrijwilligers die verbonden zijn met de stichting. Het jubileumfeest vindt plaats bij Riche in Boxmeer.

 

In 1994 zag de stichting het levenslicht. Oud wethouder Jan Oostlander werd door het gemeentebestuur gevraagd om het ouderenbeleid vorm te gaan geven, onder de vlag van Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer.

 

Jan stelde een dagelijks bestuur samen. Een ouderenwerk in dienst van de gemeente, maakte onderdeel uit van het bestuur. Ook de KBO’s van alle kerkdorpen werden gevraagd een bestuurslid voor het algemeen bestuur voor te dragen. Jan maakt een duidelijk onderscheid: de KBO is een belangenvereniging voor ouderen, die lid zijn van de KBO. De SWOGB is een stichting die het ouderenbeleid van de gemeente voor alle ouderen uitvoert. Een goede samenwerking met de KBO en Stichting Welzijn Boxmeer (nu Sociom) was en is nu nog belangrijk

Download
25 jaar SWOGB Maasdriehoek
25 jaar SWOGB Maasdriehoek 1.4.docx
Microsoft Word document 23.7 KB